تراشه DAC0800 یک مبدل دیجیتال به آنالوگ 8 بیتی است. در شکل زیر این تراشه و همچنین مدار کاربردی سفارش شده در دیتاشیت این قطعه را می بینیم:

 

 

 

 پایه 3 (V-) به 10v- و پایه 13 (v+) به +10v وصل می‌شود و به جای مقاومت 5K از مقاومت 4.7K‌استفاده می‌کنیم خروجی این IC جریان است که ما برای تبدیل آن به ولتاژ از یک OP-AMP مثلاً AD648 استفاده می‌کنیم.

اما قبل از بستن مدار با OP-AMP برای اطمینان از درست کار کردن DACO800 پایه های 4 و 2 را با یک مقاومت 4.7K به زمین میبریم.

ورودیهای دیجیتال این IC‌ را به پورت D میکرو می‌دهیم و به پورت D سه مقدار0x00 و 0x08 و 0xFF می‌دهیم و خروجی آنالوگ را اندازه می گیریم. نتایج اندازه گیری و داده های دیتاشیت را در جدول های زیر آورده ایم.

نتایج اندازه گیری:

ولتاژ پین 4

ولتاژ پین 2

جریان پین 4

جریان پین 2

ورودی  دیجیتال

-2.38V

-7.3V

-0.5mA

-1.55mA

0x00

-4.98V

-4.9V

-1.05mA

-1.04mA

0x80

-7.27V

-2.44V

-1.54mA

-0.5mA

0xFF

 

داده های همین آزمایش در دیتاشیت:

 هرچند نتایج اندازه گیری دقیقاً با مقادیری که در datasheet ذکر شده برابر نیستند اما رابطه منطقی بین ورودی دیجیتال و خروجی آنالوگ وجود دارد بنابراین از صحت کار DACO800 مطمئن می‌شویم. حال برای بدست آوردم خروجی ولتاژ سر های 2 و 4 را مطابق شکل زیر به OP-AMP متصل می‌کنیم.

مانند دفعه قبل به ورودیهای دیجیتال مقادیر0x00 و0x80 و0xFF می‌دهیم و خروجی آنالوگ را اندازه می‌گیریم:

خروجی آنالوگ

ورودی دیجیتال

-8.6V

0x00

0.08V

0x80

9.28V

0xFF

 توضیح غیر ضروری: حتماً از درست بودن بایاس مدار مطمئن شوید.

Advertisements