تراشه مبدل دیجیتال به آنالوگ 12 بیتی که در اینجا از آن استفاده میکنیم AD7545 ساخت شرکت Analog devices است:

 برای مقداردهی به ورودی های دیجیتال این تراشه از میکرو کنترلر atmega 16 استفاده میکنیم.

این تراشه در دو مد تک قطبی و دو قطبی کار میکند. در مد تک قطبی خروجی آنالوگ فقط شامل ولتاژهای منفی میشود ولی در دوقطبی، هم ولتاژ های منفی و هم ولتاژ های مثبت را در بر میگیرد.

برای کار کردن با این تراشه در مد تک قطبی، پايه‌هاي AGND ،DGND،WR ,CS را به زمين ، VDD را به 5V و VIN را به 10V وصل میکنیم. ورودی های دیجیتال را به پورت A و 4 بیت کم ارزش پورت B میدهیم و مدار تک قطبی (شکل زیر) را میبندیم.

 

 مقادير R2,R1 دراين شكل‌ در datasheet قطعه آمده است. با استفاده از میکروکنترلر به وروديهاي ديجيتال  AD7545صفر و 1 مي‌دهيم ،خروجي آنالوگ با تقریب خوبی مطابق ديتاشيت به دست مي‌آيد:

0xFFF ->  -8.6V

0x800 ->  -5V

0x000 ->  0V

حال مدار دوقطبی(شکل زیر)را مي‌بنديم:

 و به وروديهاي ديجيتال مقدار میدهیم. میبینیم كه خروجي آنالوگ تغييرمنطقي مي‌كند اما مطابق آنچه در ديتاشيت قطعه آمده نیست.برای اینکه نتایج مطابق دیتاشیت به دست آید، همانطور که در شکل بالا میبینید، پین متناظر با پرارزش ترین بیت را در میکرو کنترلر بايد not كنيم وسپس به پايه 4 بدهیم.

 

توضيح: OP-AMP مورد استفاده در اينجا TL074 است كه Quad OP-AMP می باشد.

Advertisements