تراشه مبدل آنالوگ به دیجیتال دوازده بیتی ما AD1674 ساخت شرکت Analog devices است. شکل این تراشه به همراه نام پایه ها در زیر آمده است:

این ای سی دارای 3 نوع تغذیه می باشد. پایه شماره 1 آن سطح ولتاژ منطقی می باشد که بایستی به آن ولتاژی بین 4.5 تا 5.5 ولت اعمال کرد. پایه شماره 7 تغذیه مثبت مدار بوده که می تواند 12 یا 15 ولت باشد که ما به آن 12 ولت را اعمال می کنیم. و پایه شماره 11 تغذیه منفی بوده که می تواند 12- یا 15- ولت باشد که باز هم ما از سطح ولتاژ 12- استفاده می کنیم. این ای سی همچنین 5 پایه کنترلی دارد پایه 6 فعال کننده چیپ بوده و اگر سطح منطقی 1 را داشته باشد ای سی فعال است.همین طور پایه 3 انتخاب گر ای سی بوده که اگر low باشد چیپ انتخاب می شود. پایه 2 یا 8/12 مشخص می کند که ما از 8 بیت در خروجی استفاده کنیم یا 12 بیت که ما این پایه را high  کرده تا هر 12 بیت را در خروجی داشته باشیم پایه 5(R/C)  مشخص می کند که ای سی از تبدیل را انجام دهد یا اینکه بر روی پین های خروجی اطلاعات را قرار دهد. در حالتی که این پایه high است می توان داده ها را از خروجی خواند. پایه A0 نیز در طول کار بایستی low باشد.پایه STS خروجی می باشد و وقتی که یک تبدیل انجام شد این پایه low می شود در واقع این پایه یک پرچم می باشد.از پایه 16 تا 27 نیز خروجی های دیجیتال ما بوده که کم ارزشترین آن ها پایه 16 می باشد.

  همانند D/A این ای سی نیز در دو حالت تک قطبی و دو قطبی می تواند کار کند. پایه REF IN و REF OUT برای همین موضوع به کار می روند که مدار های آن ها در ادامه آورده شده است. در ضمن این ای سی می تواند با دو حالت  ورودی بگیرد اگر از پایه 13 به عنوان ورودی استفاده کنیم حداکثر تا بین 0 تا 10 ولت در حالت تک قطبی یا بین 5- تا 5 ولت در حالت دوقطبی می توان به آن اعمال کرد. و اگر از پایه 14 استفاده کنیم این محدوده 20 ولت می شود.

  این ای سی را می توان به روش های مختلفی کنترل کرد که ما از روش لبه پایین رونده استفاده می کنیم. در این روش تنها پایه کنترلی مورد نیاز پایه R/C می باشد. بقیه پایه ها طبق آنچه گفته شد تنظیم می شود.در این روش پایه  R/C همیشه high بوده و ما در یک لحظه آن را low می کنیم که در این هنگام یک تبدیل انجام می شود. شکل پالس آن در زیر آمده است: 

 

 شکل پالس R/C در روش low pulse

  شکل شماتیک مدار در حالت تک قطبی به صورت زیر است:

مدار تک قطبی

 

  پایه شماره 12 برای کم کردن offset به صورتی که در شکل دیده می شود بسته شده است. اگر این موضوع خیلی مهم نباشد می توان این پایه را مستقیما به زمین وصل کرد. همین طور پتانسیومتر بین پایه 8 و 10 به منظور تنظیم حد بالای ولتاژ بهکار میرود یعنی اینکه چه ولتاژی را به عنوان خروجی حداکثر بگیرد در حالت معمول که این حد 10ولت است می توان یک مقاومت 50 اهمی رای به جای پتانسیومتر قرار داد.

ما فعلا از مدار تک قطبی استفاده می کنیم.

برای آزمایش این IC ورودی آنالوگ را به پین 13 دادم(10Vin) . بنابراین به ازای 10 ولت ورودی آنالوگ باید 0xFFF و به ازای 0 ولت باید 0x000 بدهد.

به ورودی آنالوگ ولتاژ 5V دادم خروجی دیجیتال  «011110101110» شد. به ازای 10V، خروجی دیجیتال «111111111111» شد و به ازای 0V، خروجی «000000000001» شد.

 

Advertisements