هفته پیش یک ماه گرفتگی اتفاق افتاد که تو کشور خودمونم قابل دیدن بود. ماه گرفتگی که کامل شد بیرون بودم، همینجوری اتفاقی چشمم به ماه افتاد که تقریبا نارنجی رنگ شده بود و یادم از اخبار صبح افتاد که گفته بود امروز قراره ماه بگیره. تو آسمان صاف و بدون ابر اون روز به نظرم منظره خیلی زیبایی اومد. یه جای خلوت پیدا کردم و فکر میکنم یک پانزده دقیقه ای داشتم به ماه نگاه میکردم 😉

ماه گرفتگی کامل

ماه گرفتگی کامل

خونه که رسیدم دیگه آخراش بود و زمین داشت از بین ماه و خورشید کنار میرفت، از اون رنگ نارنجی هم دیگه خبری نبود. ولی بازم دو تا عکس به فاصله 20 دقیقه از هم، از ماه گرفتم که به نظرم بد فکری نباشه اینجا بذارمشون

عکسی که خودم گرفتم!

عکسی که خودم گرفتم!

بازم عکسی که خودم گرفتم!

بازم عکسی که خودم گرفتم!

راستی اونطور که اینجا نوشته ماه گرفتگی بعدی 4 سال دیگه اتفاق می افته..